top of page

השירותים שלנו

שלב הפרוגרמה

שלב הפוגרמה והגדרות המזמין הינו השלב הקריטי הראשון של הפרוייקט. החברה מתמחה בליווי שלב זה, כולל מתן אומדנים מסודרים ולוח זמנים לפרוייקט. בסיום שלב זה, למזמין יש תמונה מלאה של המוצר אותו הוא עומד לקבל, כולל תוכניות ראשוניות, לוח זמנים ותקציב.

ידע הנדסה - תכנון ומכרזים

תכנון ומכרזים

בשלב זה מתורגמים דרישות הפרוגרמה לכדי תכנון אדריכלי והנדסי מפורט,  בין כלל הדיסציפלינות הנדסיות והאלקטרומכניות. התוצר הוא תיק  תכנון לשלב המכרז, שכולל תוכניות, מפרט טכני וכתב כמויות. במבנים עתירי מערכות כדוגמת אלו בהם "ידע הנדסה וניהול" עוסקת, לשלב זה חשיבות בכדי להבטיח ביצוע  אופטימלי עם מינימום שינויים בשלב הביצוע.


תיק התכנון מופץ לקבלנים שונים לצורך קבלת הצעות מחיר, ולאחריהן  מתבצע ברור טכני ומשא ומתן כספי לבחירת הקבלן הזוכה.

פיקוח וביצוע

"ידע הנדסה וניהול" מנהלת ומפקחת על ההקמה המבוצעת ע"י קבלנים שנבחרו בשלב המכרז. הפיקוח כולל הן את איכות הביצוע, עמידה בלוח הזמנים, בדיקת חשבונות, אישורי עבודות חריגות, תיאום מול רשויות והמזמין, ישיבות מעקב ותיאום עם  המתכננים והיועצים ושמירה על מסגרת תקציבית.

ידע הנדסה - שנת בדק

שנת בדק

לאחר שהפרוייקט נמסר ואוכלס ע"י המזמין, חברת "ידע הנדסה וניהול" ממשיכה ללוות את המזמין, בתיקון ליקויים המתגלים עם אכלוס והפעלת מערכות אינטגרטיבית. ("מחלות ילדות"), ומטפלת בבקשות להתאמות ושינויים מצד המזמין לאחר אכלוס.

©2024 by YEDA ENGINEERING

 Site Design: STUDIO TILTAN

bottom of page