top of page

השירותים שלנו

שלב הפוגרמה והגדרות המזמין הינו השלב הקריטי הראשון של הפרוייקט. החברה מתמחה בליווי שלב זה, כולל מתן אומדנים מסודרים ולוח זמנים לפרוייקט. בסיום שלב זה, למזמין יש תמונה מלאה של המוצר אותו הוא עומד לקבל, כולל תוכניות ראשוניות, לוח זמנים ותקציב.

שלב-הפרוגראמה.png

שלב הפרוגרמה

בשלב זה מתורגמים דרישות הפרוגרמה לכדי תכנון אדריכלי והנדסי מפורט,  בין כלל הדיסציפלינות הנדסיות והאלקטרומכניות. התוצר הוא תיק  תכנון לשלב המכרז, שכולל תוכניות, מפרט טכני וכתב כמויות. במבנים עתירי מערכות כדוגמת אלו בהם "ידע הנדסה וניהול" עוסקת, לשלב זה חשיבות בכדי להבטיח ביצוע  אופטימלי עם מינימום שינויים בשלב הביצוע.
תיק התכנון מופץ לקבלנים שונים לצורך קבלת הצעות מחיר, ולאחריהן  מתבצע ברור טכני ומשא ומתן כספי לבחירת הקבלן הזוכה.

תכנון-ומכרזים.png

תכנון ומכרזים

"ידע הנדסה וניהול" מנהלת ומפקחת על ההקמה המבוצעת ע"י קבלנים שנבחרו בשלב המכרז. הפיקוח כולל הן את איכות הביצוע, עמידה בלוח הזמנים, בדיקת חשבונות, אישורי עבודות חריגות, תיאום מול רשויות והמזמין, ישיבות מעקב ותיאום עם  המתכננים והיועצים ושמירה על מסגרת תקציבית.

פיקוח-וביצוע.png

פיקוח וביצוע

לאחר שהפרוייקט נמסר ואוכלס ע"י המזמין, חברת "ידע הנדסה וניהול" ממשיכה ללוות את המזמין, בתיקון ליקויים המתגלים עם אכלוס והפעלת מערכות אינטגרטיבית. ("מחלות ילדות"), ומטפלת בבקשות להתאמות ושינויים מצד המזמין לאחר אכלוס.

שנת-בדק.png

שנת בדק

bottom of page